Privacy Policy

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Chính sách Riêng tư
Chính sách Riêng tư
Trang web Flashscore.vn và những ứng dụng di động của nó (sau đây sẽ được gọi là 'Ứng dụng') tôn trọng sự riêng tư của tất cả các bên xem và sử dụng Ứng dụng, (sau đây sẽ được gọi là 'Khách'), và cam kết bảo vệ sự riêng tư của họ. Ứng dụng có thể thu thập và sử dụng 'Dữ liệu Cá nhân' (sẽ được định nghĩa dưới đây) có liên quan đến Khách để nhằm cung cấp cho họ những dịch vụ do Ứng dụng cung cấp và chỉ dành cho bất kỳ mục đích nào được quy định rõ dưới đây.
Chính sách Riêng tư này tuân theo Công ước quốc tế, và những luật pháp của Liên minh châu Âu bao gồm Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ liệu (Quy định (EU) 2016/679), như được thể hiện trong luật pháp Malta trong Luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của bộ luật Malta), Quy định về Xử lý Dữ liệu Cá nhân (Lĩnh vực Thông tin Điện tử) (Thông tư 16 năm 2003 sửa đổi bổ sung), nó phù hợp với Khuyến nghị 2/2001 của Điều khoản 29 Bảo vệ Dữ liệu Bên hoạt động, được thông qua ngày 17 tháng Năm 2001, về các yêu cầu tối thiểu nhất định cho việc thu thập dữ liệu cá nhân trực tuyến và nó cũng thực hiện các quy tắc và tập quán hiện hành khác.
Nhà quản lý của việc thu thập và sử dụng dữ liệu từ Khách của Ứng dụng là Liversport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praha, Cộng hòa Séc và cũng là người chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng này.
Có thể liên lạc với Nhà Quản lý Dữ liệu qua gdpr@livesport.eu.
Có thể liên lạc với Nhà cung cấp qua gdpr@livesportmedia.eu.
Mục đích của Văn bản này
Mục đích của Văn bản này là để:
quy định loại dữ liệu cá nhân mà Nhà quản lý sẽ thu thập từ bạn và việc chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của các bạn như thế nào;
nền tảng cho việc Nhà quản lý xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào;
cung cấp thông tin về việc Nhà quản lý sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào;
xác nhận trách nhiệm của Nhà quản lý theo quy định về bảo vệ dữ liệu trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và có trách nhiệm; và
thông báo cho bạn những quyền lợi của bạn về việc bảo vệ dữ liệu.
Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo một quy trình phù hợp và hợp pháp, tuân thủ những quy định hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu và Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ liệu EU 2016/679 (“GDPR”) sẽ có hiệu lực kể từ 25 tháng Năm 2018.
Thu thập Dữ liệu Cá nhân
Ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ được xác định trong bản Chính sách Riêng tư này, Ứng dụng không thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khi Khách chỉ đơn thuần mở Ứng dụng. Dù vậy, Ứng dụng có yêu cầu Khách cung cấp một vài Dữ liệu Cá nhân khi sử dụng các dịch vụ gia tăng hoặc dịch vụ nâng cao được cung cấp trên Ứng dụng sau khi đã đăng ký. Trong những trường hợp như vậy, Ứng dụng sẽ hỏi Khách về sự đồng thuận trước khi thu thập và sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Khách. Trong lúc đăng ký hoặc vào những thời điểm khác, Ứng dụng có thể yêu cầu Khách gửi tên đăng nhập (thường là một địa chỉ email) và mật khẩu.
Khách không có nghĩa vụ phải cung cấp Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc phải cho phép Dữ liệu Cá nhân của họ được thu thập bởi Ứng dụng. Dù vậy, với những Khách không đồng thuận với việc thu thập Dữ liệu Cá nhân, Ứng dụng có thể sẽ không cung cấp được toàn bộ những dịch vụ mà Ứng dụng đang cung cấp.
Mặc dù Khách có thể đã đồng ý cho phép Ứng dụng sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ, họ được quyền hủy bỏ sự đồng ý của họ sau đó với bất kỳ lý do nào bằng cách liên hệ với gdpr@livesport.eu. Trong trường hợp thu hồi sự đồng thuận, những dịch vụ gia tăng hoặc nâng cao sau khi đăng nhập được cung cấp bởi Ứng dụng sẽ không còn sử dụng được nữa.
Các quyền lợi của Bạn với vai trò là Chủ thể của Dữ liệu
Quyền truy cập
Khách có quyền yêu cầu Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây) cung cấp cho họ bằng văn bản thông tin những Dữ liệu Cá nhân nào của họ đã được thu thập và/hoặc sử dụng. Một yêu cầu có thể được thực hiện bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản lên Nhà quản lý (sẽ được định nghĩa dưới đây).
Ứng dụng cam kết thực hiện tất cả các nỗ lực phù hợp để liên tục cập nhật Dữ liệu Cá nhân đã thu thập. Tuy nhiên, Khách được khuyến khích nên thông báo cho Ứng dụng bất kỳ thay đổi nào trong những Dữ liệu Cá nhân của họ mà đang được lưu trữ bởi Ứng dụng.
Đính chính, Khóa hoặc Xóa Dữ liệu
Khách nếu cảm thấy bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của họ là không chính xác, có thể yêu cầu bằng văn bản Nhà quản lý để đính chính dữ liệu. Khách cũng có quyền yêu cầu Nhà quản lý khóa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân riêng của họ nếu chúng đã được xử lý một cách không hợp pháp.
Quyền lợi đối với khách thể
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào qua gdpr@livesport.eu để yêu cầu chúng tôi không tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích marketing, ví dụ như nhận thông tin từ chúng tôi về những sự kiện sắp diễn ra, nhận tin tức và các ấn bản; và dữ liệu của bạn sẽ không được sử dụng cho những mục đích như vậy nữa.
Quyền rút lại sự đồng ý
Bạn có quyền rút lại sự đồng thuận đối với văn bản này, và đối với thực tế sử dụng được trình bày ở đây, vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi email đến gdpr@livesport.eu. Điều này không ảnh hướng đến tính hợp pháp của việc sử dụng mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở sự đồng thuận trước khi nó bị thu hồi. Việc thu hồi của sự đồng thuận sẽ dẫn đến việc chúng tôi sẽ phải dừng dịch vụ của chúng tôi một cách lập tức.
Quyền đính chính
Bạn có quyền thực hiện đính chính đối với bất kỳ Dữ liệu Cá nhân không chính xác nào về bạn mà chúng tôi đã sử dụng, cập nhật bất kỳ dữ liệu nào đã lỗi thời và quyền hoàn chỉnh bản Dữ liệu Cá nhân nếu chưa hoàn chỉnh, bao gồm cả việc sử dụng một tuyên bố bổ sung.
Quyền xóa
Bạn có quyền thực hiện xóa Dữ liệu Cá nhân có liên quan đến bạn mà chúng tôi đang sở hữu khi dữ liệu cá nhân của bạn trở nên không cần thiết nữa khi:
bạn thu hồi sự đồng thuận cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn cần sử dụng nữa; hoặc
Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị sử dụng một cách không hợp pháp.
Quyền Hạn chế việc Xử lý
Bạn có quyền hạn chế các thao tác xử lý của chúng tôi khi:
bạn nghi ngờ sự chính xác của những Dữ liệu Cá nhân này, trong một khoảng thời gian đủ để chúng tôi xác nhận tính chính xác của những Dữ liệu Cá nhân đó;
việc xử lý của chúng tôi có khả năng không hợp pháp, và bạn không muốn xóa Dữ liệu Cá nhân của mình và thay vì vậy yêu cầu giới hạn phạm vi sử dụng của nó;
chúng tôi không còn cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đã được xác định ở đây nữa, nhưng bạn cần chúng cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ những khiếu nại pháp lý; hoặc
bạn đã phản đối việc xử lý của chúng tôi và đang chờ xác minh liệu cơ sở pháp lý của những hoạt động xử lý của chúng tôi có vượt ra ngoài cơ sở pháp lý của bạn hay không.
Quyền Kiểm tra Dữ liệu
Kể từ ngày 25 tháng Năm 2018, bạn sẽ có quyền yêu cầu nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một định dạng có cấu trúc và có thể đọc được bằng máy và chuyển những dữ liệu này đến một Nhà quản lý mới (theo định nghĩa trong Quy định Tổng quát về Bảo vệ Dữ Liệu – GDPR).
Mục đích của việc thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân
Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi Ứng dụng sẽ được xử lý phù hợp với các điều khoản của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Chương 440 của Bộ luật Malta) và các pháp chế bổ sung được ban hành thấp hơn và chỉ được xử lý duy nhất cho các mục đích:
Liên lạc với Khách;
Gửi cho Khách mật khẩu mới tới tài khoản cá nhân riêng của họ;
Cung cấp bất kỳ dịch vụ nâng cao nào mà chúng có thể thiết lập Ứng dụng đến một mức độ mở rộng nào đó;
Nâng cao chất lượng nội dung được cung cấp bởi Ứng dụng;
Cung cấp cho Khách nội dung Ứng dụng và/hoặc thiết kế được cá nhân hóa.
Cơ sở pháp lý đối với việc xử lý
Chúng tôi sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi mà bạn đã cung cấp sự đồng thuận hoặc đến một mức độ cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và/hoặc dành cho những mục đích đã thể hiện trong văn bản này.
Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên cơ sở bất kỳ quyền lợi hợp pháp nào hoặc để thỏa mãn bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào theo pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện bào chữa cho những khiếu nại pháp lý hoặc để tuân theo yêu cầu của bất kỳ quan tòa, tòa án, hoặc nhà chức trách nào.
Marketing
Bạn sẽ nhận được những thông tin marketing từ chúng tôi nếu bạn đã yêu cầu những thông tin marketing đó từ chúng tôi bằng những thông tin chi tiết của bạn thông qua Ứng dụng và đã tham gia vào việc nhận những thông tin này.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích marketing mà không có sự đồng ý một cách rõ ràng của bạn.
Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân cho các bên thứ ba
Nhà cung cấp không bán, trao đổi hoặc cho thuê hoặc tiết lộ bằng hình thức khác Dữ liệu Cá nhân thuộc về Khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của chủ thể. Dù vậy Dữ liệu Cá nhân có thể được tiết lộ cho bên thứ ba trong trường hợp Ứng dụng bị bán đi.
Điều nói trên không gây tổn hại gì cho bất kỳ ai giữ trách nhiệm pháp lý đối với Ứng dụng trong việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Khách cho các bên thứ ba.
Điều nói trên cũng không gây tổn hại gì cho việc tiết lộ mà nó hoàn toàn cần thiết như một phần của một hoặc những Mục đích của việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân. Trong trường hợp này Ứng dụng sẽ thỉnh cầu sự đồng ý một cách rõ ràng của Khách có liên quan trước.
Nhà cung cấp bảo lưu quyền cung cấp dữ liệu thống kê về Khách, doanh số, lưu lượng, và các thông tin thống kê khác liên quan đến Ứng dụng cho các bên thứ ba, tuy nhiên không được xác định danh tính bất kỳ một Khách cụ thể nào.
Các tập tin ghi chú
Để quản lý Ứng dụng tốt hơn và để thu thập lượng thông tin nhân khẩu rộng lớn của Khách cho việc sử dụng tổng hợp, Ứng dụng tự động ghi lại địa chỉ IP của tất cả Khách và các trang đã xem bởi riêng từng Khách.
Từ chối Cookie
"Cookie" là thông tin lưu trữ trong máy tính của Khách bởi một máy chủ web và được sử dụng để tùy biến dịch vụ web của họ. Ứng dụng sử dụng các cookie để lưu trữ thông tin về sự tương tác của Khách mà sau đó có thể cần để thực hiện một chức năng nào đó. Khách có thể chọn chặn cookie trong thiết lập của trình duyệt. Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các chức năng mạng xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc sử dụng của bạn đối với trang của chúng tôi với những đối tác phân tích của Ứng dụng của chúng tôi, một số đối tác quảng cáo (một cách tự động hóa) và các kênh truyền thông mạng xã hội (chỉ khi bạn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội). Vui lòng xem chi tiết ở đây.
Tuyên bố này cần được hiểu theo hướng đồng thuận với Chính sách Cookie của chúng tôi và bất kỳ Thông báo Riêng tư nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp trong những trường hợp đặc biệt khi mà chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân về bạn mà bạn đã được thông tin đầy đủ về phương thức và lý do vì sao chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Lưu thiết lập
Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân cho Nước thứ Ba
Nhà quản lý không chuyển bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào ra ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu và, nếu điều đó là bắt buộc, đầu tiên Nhà quản lý sẽ phải đảm bảo rằng những tiêu chuẩn an toàn phù hợp sẽ được áp dụng để chắc chắn rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được bảo vệ một cách đầy đủ.
Bảo mật
Ứng dụng và Nhà quản lý đã áp dụng nhiều biện pháp, cả kỹ thuật lẫn tổ chức, để giúp bảo vệ sự trao đổi thông tin chống lại sự phá hoại, tổn thất, lạm dụng và sự sửa đổi đối với Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập và sử dụng (bao gồm việc kiểm soát rằng bất kỳ sự trao đổi dữ liệu nào cũng được bảo vệ) thông qua giao tiếp đã được bảo vệ giữa thiết bị của Khách và các máy chủ của Nhà cung cấp “HTTPS”. Ngoài ra, tất cả mật khẩu bạn đã thiết lập đều được lưu trữ sử dụng chuẩn mã hóa Bcrypt. Mặc dù có những nỗ lực này, Nhà cung cấp không thể đảm bảo rằng những sự việc như thế sẽ không xảy ra.
Thời hạn lưu giữ Dữ liệu Cá nhân
Dữ liệu Cá nhân sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để đáp ứng những mục đích mà chúng được thu thập để phục vụ. Trong trường hợp tài khoản người dùng không hoạt động trong một (1) năm, tất cả Dữ liệu Cá nhân của người dùng sẽ bị xóa.
Trang web/ứng dụng của bên thứ Ba
Trang web/ứng dụng của bên thứ ba không được bao hàm trong bản Chính sách Riêng tư này. Ứng dụng cung cấp đường dẫn đến những trang khác vì sự thuận tiện của Khách. Ứng dụng không chịu trách nhiệm đối với nội dung hiển thị trên trang web/ứng dụng của bên thứ ba và các cách thức mà họ áp dụng để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Bất kỳ một trang web nào khác mà Khách truy cập từ Ứng dụng có thể không có một Chính sách Riêng tư đầy đủ.
Sự chấp thuận Chính sách Riêng tư
Sự đồng ý của Khách về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân riêng của họ bởi Ứng dụng và Nhà quản lý là chủ thể của Chính sách Riêng tư thiết lập ở trên. Khách được khuyến nghị nên đọc Chính sách Riêng tư thường xuyên để làm quen với các quy định và điều khoản ở đây và với bất kỳ bổ sung nào có thể được Ứng dụng thực hiện vào một lúc nào đó.
Nhà cung cấp
Nhà cung cấp là công ty TNHH Liversport Media Ltd, một công ty được đăng ký đầy đủ theo luật pháp Malta vào ngày 22 tháng Mười Một 2011 với mã số đăng ký C 54555, và có địa chỉ đăng ký tại CMS House, tầng Một, đường St. Peter's, San Gwann, SGN 2310, Malta. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến info@livesportmedia.eu.
Phiên bản và thời hiệu của ĐKSD
Văn bản này phiên bản 2 được cập nhật lần gần nhất vào 25.5.2018 (FS.VN-ToU-20180525-2)
Quảng cáo